Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm

567

A.HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU

I.  Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 4,7

1.  Mục tiêu khóa học:  Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng  nguy hiểm chính;
 • Tra cứu trên danh mục HNH;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Nhận biết các tài liệu được sử dụng cho việc vận chuyển HNH; 
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 •  Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.   Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng hóa, bưu kiện (trừ hàng nguy hiểm);
 • Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa hoặc bưu kiện (nhưng không phải là hàng hóa nguy hiểm).

3.  Thời lượng: 30 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

II.     Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 5,8

1.  Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận dạng các loại bao bì HNH;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 •  Áp dụng các nguyên tắc lưu kho và chất xếp;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.   Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện;
 • Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện và hành lý.

3.  Thời lượng:  30 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

III.    Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 1, 3, 6

1.  Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm của IATA;
 • Chuẩn bị và xử lý lô hàng nguy hiểm;
 • Phân biệt trách nhiệm giữa người gửi hàng và nhà khai thác;
 • Nhận dạng 9 nhóm hàng nguy hiểm;
 • Hiểu rõ các hạn chế trong việc vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Biết cách tra cứu danh sách hàng nguy hiểm;
 • Áp dụng quy định đóng gói;
 • Áp dụng quy định đánh dấu và dán nhãn;
 • Hoàn thành và kiểm tra tính chính xác của tờ khai;
 • Xác định và áp dụng quy định riêng của các quốc gia và nhà khai thác;
 • Chấp nhận hay từ chối vận chuyển lô hàng nguy hiểm;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Người gửi hàng và người thực hiện nhiệm vụ của người gửi hàng, bao gồm nhân viên của nhà khai thác thực hiện việc gửi hàng, nhân viên của nhà khai thác chuẩn bị hàng nguy hiểm để gửi dưới dạng vật tư của nhà khai thác (COMAT);
 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng nguy hiểm;
 • Nhân viên của nhà khai thác và công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng nguy hiểm.

3.  Thời lượng:  80 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

      Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IV.      Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 9,11,12

1.  Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.     Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên thương vụ.
 • Thành viên của tổ bay (nhưng không phải là tổ lái).
 • Nhân viên an ninh có liên quan đến soi chiếu hành khách, hàng lý, hàng hóa, bưu kiện, ví dụ như nhân viên soi chiếu an ninh, cán bộ trực và nhân viên thực hiện các quy trình kiểm tra an ninh.

3.  Thời lượng: 30 tiết.

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

 Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

V.      Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  - CAT 10

1.  Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn; Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 • Nắm vững các nguyên tắc lưu kho và chất xếpVận dụng phương thức khẩn nguy.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Thành viên của tổ lái;
 • Nhân viên cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp tàu  bay;
 • Nhân viên điều độ khai thác bay.

3.  Thời lượng: 30 tiết.

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

 Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.HUẤN LUYỆN NHẮC LẠI

VI.     Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 4,7

1.  Mục tiêu khóa học:  Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm;
 •  Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng  nguy hiểm chính;
 • Tra cứu trên danh mục HNH;Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;Nhận biết các tài liệu được sử dụng cho việc vận chuyển HNH;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.   Đối tượng của khóa học: 

 •  Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng hóa, bưu kiện (trừ hàng nguy hiểm).
 • Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa hoặc bưu kiện (nhưng không phải là hàng hóa nguy hiểm).

3.  Thời lượng: 15 tiết gồm:

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VII.  Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 5,8

1.    Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận dạng các loại bao bì HNH;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 • Áp dụng các nguyên tắc lưu kho và chất xếp;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.   Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện.
 • Nhân viên của nhà khai thác và công công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc phục vụ, lưu kho, chất xếp hàng hóa, bưu kiện và hành lý.

3.  Thời lượng:  15 tiết

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

VIII.    Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 1, 3, 6

1.   Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng quy định vận chuyển Hàng nguy hiểm của IATA;
 • Chuẩn bị và xử lý lô hàng nguy hiểm;
 • Phân biệt trách nhiệm giữa người gửi hàng và nhà khai thác;
 • Nhận dạng 9 nhóm hàng nguy hiểm;
 • Hiểu rõ các hạn chế trong việc vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Biết cách tra cứu danh sách hàng nguy hiểm;
 • Áp dụng quy định đóng gói;
 • Áp dụng quy định đánh dấu và dán nhãn;
 • Hoàn thành và kiểm tra tính chính xác của tờ khai;
 • Xác định và áp dụng quy định riêng của các quốc gia và nhà khai thác;
 • Chấp nhận hay từ chối vận chuyển lô hàng nguy hiểm;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Người gửi hàng và người thực hiện nhiệm vụ của người gửi hàng, bao gồm nhân viên của nhà khai thác thực hiện việc gửi hàng, nhân viên của nhà khai thác chuẩn bị hàng nguy hiểm để gửi dưới dạng vật tư của nhà khai thác (COMAT).
 • Nhân viên của công ty giao nhận liên quan đến việc xử lý hàng nguy hiểm.
 • Nhân viên của nhà khai thác và công ty phục vụ mặt đất liên quan đến việc tiếp nhận hàng nguy hiểm.

3.  Thời lượng:  45 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

      Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

IX.   Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm – CAT 9,11,12

1.   Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác; 
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.     Đối tượng của khóa học: 

 • Nhân viên thương vụ;
 • Thành viên của tổ bay (nhưng không phải là tổ lái);
 • Nhân viên an ninh có liên quan đến soi chiếu hành khách, hàng lý, hàng hóa, bưu kiện, ví dụ như nhân viên soi chiếu an ninh, cán bộ trực và nhân viên thực hiện các quy trình kiểm tra an ninh.

3.  Thời lượng: 15 tiết 

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

 

X.   Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  - CAT 10

1.  Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chính xác quy định vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Nắm được khái niệm hàng nguy hiểm và xác định được 9 nhóm hàng nguy hiểm chính;
 • Nhận dạng kiện hàng nguy hiểm qua nhãn, mác;
 • Nhận biết HNH tiềm ẩn;
 • Hiểu rõ các điều khoản đối với hành khách và tổ bay;
 • Nắm vững các nguyên tắc lưu kho và chất xếp
 • Vận dụng phương thức khẩn nguy.

2.  Đối tượng của khóa học: 

 • Thành viên của tổ lái,
 • Nhân viên cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp tàu  bay,
 • Nhân viên điều độ khai thác bay.

3.  Thời lượng: 15 tiết.

4.  Những căn cứ xây dựng chương trình:

Chương trình được xây dựng dựa trên quy định vận chuyển hàng nguy hiểm  của IATA (IATA DGR)  và được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.